Menu:

Všeobecné informace k aplikaci Vracení DPH plátcům v jiných členských státech

Aplikace přístupna na Daňovém portále české daňové správy

Aplikace pro Vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech (dále jen „aplikace“) slouží jako nástroj pro podání žádostí o vrácení daně, nebo samostatného prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení (dále jen „upřesnění koeficientu“), do členského státu vracení daně podle § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), s účinností od 1. 1. 2010.

Cílem § 82 zákona o DPH, který byl novelizován v souladu s postupy definovanými dle Směrnice Rady 2008/9/ES, je, aby proces vracení daně z přidané hodnoty v rámci Evropské unie probíhal za obdobných podmínek. Nová pravidla pro proces vracení daně spočívají především v podávání žádostí elektronickou cestou.

Výraznou změnou v procesu vrácení od 1. 1. 2010 je tedy samotný akt podání žádosti, nebo upřesnění koeficientu, který je možné učinit pouze elektronicky prostřednictvím členského státu usazení žadatele. Tato podmínka se týká i žádostí s obdobím pro vrácení za rok 2009. Pro získání přístupu do aplikace na daňovém portále české daňové správy, spravovaném MF ČR, musí žadatel, nebo jeho zástupce (ve smyslu § 10 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů), podat elektronicky podepsanou Žádost o přidělení přístupu do zmíněné aplikace místně příslušnému správci daně žadatele. Formulář této žádosti se nachází na Daňovém portále: Elektronická podání >oblast DPH. Na základě přidělení přístupu místně příslušným správcem daně je následně vstup do aplikace umožněn osobě, která žádost o přístup podepsala, a to na základě jejího uznávaného elektronického podpisu.

Osoby, kterým byl vydán přístup místně příslušným správcem daně, mají po přihlášení v aplikaci rovnocenná přístupová práva. Tzn., veškeré činnosti, které zde může činit daňový subjekt, může zde činit i jeho zástupce, a to pro všechny členské státy bez omezení (tj.: podávání žádostí o vracení DPH, podávání samostatného prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně do všech členských států; uvedení předmětných kontaktních údajů, včetně bankovního spojení; nahlížení do již odeslaných podání; přebírání a přehled došlých aktů členského státu vrácení daně ve věci předmětných podání, pokud je členský stát vrácení zašle prostřednictvím systému, aj.). Přístup nelze omezit pouze na vybrané státy. Pro další informace k aplikaci – viz níže.

Místně příslušný správce daně (Finanční úřad):

Komunikace místně příslušného správce daně s žadatelem/zástupcem při vracení daně podle § 82 zákona o DPH může nastat v těchto případech:

Nárok na vracení daně podle § 82 zákona o DPH může uplatnit žadatel, , který v období pro vrácení:

Žádost o vrácení daně, upřesnění koeficientu, se vyřizuje podle pravidel stanovených členským státem vracení daně. Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH.

Žádost o vrácení daně se podává v členském státě usazení do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně (článek 15 směrnice Rady 2008/9/ES).

Období pro vrácení daně (článek 16 směrnice Rady 2008/9/ES):
Nejvýše jeden kalendářní rok, nejméně tři kalendářní měsíce. Žádosti o vrácení daně se však mohou vztahovat na období kratší než tři měsíce, pokud toto období představuje zbytek kalendářního roku (období končí dnem 31.12.).

Oprávněná výše nároku:
V souladu s § 82 odst. 1 zákona o DPH má žadatel nárok na vrácení daně podle § 72 zákona o DPH. Pokud je žadatel povinen krátit odpočet daně, postupuje podle § 72 odst. 4 a 5 zákona o DPH a má tak nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši, potom. v podávané žádosti o vrácení daně je žadatel povinen označit uplatňování koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně a uvést aktuálně známou hodnotu tohoto koeficientu.

Limitní hodnoty částek DPH, od kterých je možné uplatnit nárok na vrácení (článek 17 směrnice Rady 2008/9/ES):

Druh zboží a služeb (plnění), pro které je možné uplatnit nárok na vrácení:
Podle článku 9 směrnice Rady 2008/9/ES (jinak žadatel postupuje podle pravidel členského státu vrácení daně) jsou druhy pořízeného zboží nebo přijaté služby popsány podle číselných kódů, které je nutné dodržet při vyplňování žádosti o vrácení daně:

Členský stát vrácení daně může požadovat detailnější specifikaci plnění podle tzv. „subkódů“ – viz „Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH“. Přehled subkódů vydaných Evropskou komisí je uveden zde. Aplikace při vyplňování položky pro specifikaci druhu zboží/služeb nabídne žadateli vždy vhodné subkódy podle požadavků zadaného členského státu vrácení. Přehled požadovaných subkódů v členění podle relevantních členských států tak, jak byl poskytnut Evropské komisi, je uveden.

Doklady k plněním, pro které je uplatňován nárok na vrácení:

Podle článku 10 směrnice Rady 2008/9/ES může členský stát vrácení daně požadovat kopii faktury nebo dovozního dokladu v případě, že základ daně u paliv převyšuje 250 EUR, u ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb převyšuje 1000 EUR (jinak plátce postupuje podle pravidel jiného členského státu, kde žádá o vrácení daně – viz „Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH“ ). Kopie dokladů vkládá žadatel v elektronické formě, jako přílohu žádosti o vrácení daně. Maximální možná celková velikost všech příloh (po zazipování) je 5 MB. V případě nutnosti velikost přílohy zmenšit, se doporučuje vynechat doklady v pořadí podle výše základu daně od nejnižší.

Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení daně:

V ustanovení § 82 odst. 4 zákona o DPH jsou ustanoveny podmínky a lhůty pokud dojde po podání žádosti o vrácení daně ke změně ve výši koeficientu podle § 76 zákona o DPH:

 • žadatel je povinen uvědomit členské státy o změně koeficientu pro poměrný nárok na vrácení prostřednictvím aplikace. Ohlášení změny hodnoty koeficientu má žadatel možnost provést těmito způsoby:
 • Doručování ve smyslu § 82 odst. 6 zákona o DPH:

  Tímto se rozumí okamžik odeslání oznámení ve formě datové zprávy na elektronickou adresu (E-mail). Ustanovení § 82 odst. 6 zákona o DPH bude aplikováno v případě, že česká daňová správa bude požádána členským státem vrácení o doručení jím vydaných aktů ve věci vrácení daně (oznámení o přijetí/zamítnutí, rozhodnutí). Předmětná informace bude pak žadateli k dispozici na Daňovém portále v aplikaci pro Vracení DPH plátcům v jiných členských státech, žadatel bude o změně stavu svého podání uvědomen výše uvedeným oznámením.

  Činnosti v rámci aplikace:
  Po přihlášení do aplikace je žadateli nabídnut výběr odkazů:

  a) Postup při vyplňování nové žádosti o vracení DPH:
  Ve formuláři žádosti o vrácení DPH bude žadatel vyplňovat záložky:

  Záložku by žadatel měl vyplnit v souladu s požadavky členského státu vrácení na náležitosti žádosti, viz „Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH

  Registrační údaje žadatele, případného zástupce, jsou systémem automaticky vyplněny bez možnosti oprav v aplikaci tak, jak jsou aktuálně vedeny místně příslušným správcem daně. Pokud tyto údaje nejsou v souladu se skutečným stavem, žadatel/zástupce musí kontaktovat místně příslušného správce daně a zjednat nápravu zde.

  b) Postup při vyplňování Samostatného upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení:
  V případě, že žadatel podává prostřednictvím aplikace pouze samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení bude vyplňovat záložky:

  Registrační údaje žadatele jsou i v tomto případě automaticky vyplněny a nelze je modifikovat. Pokud tyto údaje nejsou v souladu se skutečným stavem, žadatel musí kontaktovat místně příslušného správce daně a zjednat nápravu zde.

  c) Potvrzení podání prostřednictvím aplikace:
  Po vyplnění žádosti/samostatného prohlášení žadatel podá, obdrží potvrzení o doručení s vygenerovaným podacím číslem.

  d) Referenční číslo podání:
  Pokud je předmětem podání nová žádost, je této žádosti vygenerováno nové jednoznačné referenční číslo doplněné časovým razítkem okamžiku podání. Pokud předmětem podání je opravná žádost, referenční číslo je stejné jako referenční číslo opravované žádosti a je doplněno časovým razítkem okamžiku podání. Pokud je předmětem podání samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, je mu vygenerováno nové jednoznačné referenční číslo. Členský stát vrácení daně se při komunikaci s žadatelem bude na podání odkazovat prostřednictvím referenčního čísla, případně časového razítka okamžiku podání. Z tohoto důvodu je referenční číslo pro žadatele důležité.

  e) Informace o podaných žádostech a o podaných upřesněních koeficientu (přehledy):
  V rámci těchto odkazů si daný žadatel může prohlížet podané žádosti o vrácení/samostatná prohlášení o upřesnění koeficientu pro poměrný nárok na vrácení, včetně souvisejících informací, má možnost vytisknout si žádost/samostatné prohlášení – opis ve formátu .pdf, nebo uložit na svém PC.

  Stavy žádosti/samostatného prohlášení:

  Doručené informace z členského státu vrácení daně ve věci dané žádosti o vrácení/samostatného prohlášení se zveřejňují v případě, že členský stát vrácení požádal o oficiální doručení, nebo o neoficiální informování žadatele, ohledně jím vydaných aktů ve věci vrácení daně (oznámení o přijetí/zamítnutí, rozhodnutí). V případě, že členský stát vrácení daně požádal pouze o neoficiální informování žadatele o vydaných aktech ve věci vrácení daně, žadateli budou tyto ještě doručeny oficiální cestou členským státem vrácení daně podle jeho platných legislativních pravidel o doručování.

  f) Opravná žádost o vrácení daně: Pokud žadatel zjistí, že uvedl v již podané žádosti určitá fakta v rozporu se správným, nebo aktuálním stavem, má možnost podat tzv. „opravnou žádost o vrácení daně. Žadateli se zobrazí přehled podaných žádostí (viz bod e) Informace o podaných žádostech) a něj si žadatel vybere žádost, kterou chce opravit. Opravy lze provést u údajů ze záložek:

  Oprava nároku se provede přepsáním údajů existujícího nároku.

  Rušit již existující plnění je možné, zrušený nárok znovu uplatnit nelze. Podáním opravné žádosti, která neobsahuje ani jeden nárok, je opravovaná žádost zrušena. Nelze znovu podat. Opravná žádost o vrácení daně by neměla obsahovat nově přidaný nárok na vrácení (nové plnění).

  Pokud žadatel zjistí, že zapomněl uvést určitá plnění vztahující se k období pro vrácení, za které již žádost o vrácení daně podal, měl by tyto uvést do žádosti o vrácení daně podané za zbytkové období příslušného kalendářního roku.

  Přijetí, nebo případné zamítnutí, opravné žádosti se řídí podle legislativních postupů daného členského státu vrácení daně.